42/13 Novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě; T: 13.3.2013

Nezbytnost provedení právní úpravy vyplývá z přijetí nového zákona o kontrole a z usnesení vlády č. 543/2012. Navrhovaná právní úprava odstraňuje terminologické a jiné disproporce, které by v právním řádu nastaly v případě, že by nabyl účinnosti nový kontrolní řád, aniž by současně nabyl účinnosti navrhovaný zákon, kterým se mění zákon o finanční kontrole a zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zejména pak tato úprava vypouští identicky stejná duplicitní ustanovení, uvedená ve zvláštních právních předpisech v působnosti Ministerstva financí a stanovená v zákoně o kontrole.

Související soubory

/jak-na-