4/14 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/0x Vojenské lyceum; T: 11.2.2014

Výsledkem práce odborníků je předkládaný rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Vojenské lyceum, jehož poskytování se předpokládá od školního roku 2015/2016. Nový rámcový vzdělávací program splňuje požadavky hlavního odběratele absolventů školy – Armády České republiky na přípravu absolventů pro studium technických oborů na vojenské vysoké škole ve služebním poměru vojáka z povolání, rsp. pro výkon služby na systemizovaných místech specialistů pozemních sil.

Rámcový vzdělávací program pro obory vzdělání ve školách ve své působnosti vydává Ministerstvo obrany v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji.

Související soubory