41/17 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016; T: 7.4.2017

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2016 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-governmentu v ČR. Klíčovou událostí v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2016 bylo nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ke dni 1. října 2016). Tento zákon transponující nové evropské zadávací směrnice přinese od roku 2016 důležité změny právní úpravy zejména v povinném používání elektronické komunikace.

K dalším významným událostem patří zejména přijetí usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN). Tato strategie obsahuje analýzu výchozí situace, definici cílů, prioritních oblastí a popis organizačního a finančního zajištění navržených opatření. Česká republika zajistí realizací této strategie včasné a efektivní splnění legislativních, metodických a technologických požadavků plynoucích z přijetí a implementace nových evropských zadávacích směrnic, nařízení eIDAS a směrnice EU o e-fakturaci. V roce 2016 dále vstoupil v účinnost mj. zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce i zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/