41/14 Nař. vl. o způsobu evidence úrazů; T: 8.5.2014

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů.
Navrhuje se:

– V evidenci o úrazech vedené v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě podle § 2 odst. 1 uložit pod písmenem h) novou povinnost zaměstnavatele – popis úrazového děje.

– Zrušit povinnost zaměstnavatele ohlásit pracovní úraz zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

– Zrušit povinnost zaměstnavatele zasílat příslušné pojišťovně, u níž je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, záznam o úrazu v době, kdy jej pojišťovna nepotřebuje, neboť tatáž povinnost mu v rámci součinnosti podle § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vzniká znovu v souvislosti s likvidací pojistné události [vypuštěno písm. e) v § 4 odst. 1, písm. e) v § 6 a § 7 písm. e) ].

– Zrušit tutéž povinnost zaměstnavatele zasílat příslušné pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, záznam o úrazu – hlášení změn (vypuštěno písm. e) v § 8 odst. 3).

– Z důvodu výkladových problémů v souvislosti s hlášením změn novelizovat text nařízení vlády [§ 8 odst. 2 písm. a)].

– Do pole C9 záznamu o úrazu – hlášení změn doplnit hlášení o další skutečnost – recidivu zdravotních obtíží v souvislosti s týmž úrazem [§ 8 odst. 2 písm. e)].

– Změnit a aktualizovat formuláře „Záznam o úrazu“ a „Záznam o úrazu – hlášení změn“ (např. z důvodu zavedení identifikátoru CZ-ISCO), přizpůsobit jejich obsah potřebám praxe a na žádost odborů připojit podpisy zástupců pro BOZP a zástupce odborové organizace na dokument (nezasílat jim jej pouze na vědomí).

– Zpřesnit evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, aby bylo vyhověno požadavkům stanoveným v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011 pro EUROSTAT.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/