40/08 Návrh zákona o základních registrech

Cílem navrhované právní úpravy je právní zakotvení základních registrů, jakožto unikátních zdrojů nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné moci (referenční údaje). Na základě současných požadavků praxe se předpokládá vytvoření čtyř základních registrů, jejichž referenční údaje budou využívány jako jedinečné a nejdůležitější datové zdroje pro orgány veřejné moci.

 V praxi již tedy nebudou orgány veřejné moci zjišťovat hodnoty referenčních údajů pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze z těchto základních registrů. Tento nový přístup zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon veřejné moci a zároveň zbaví adresáty veřejné moci (občany) povinnosti údaje opakovaně dokládat. Varianty řešení jsou navrženy na koncepční úrovni a podrobnosti řešení jednotlivých registrů a s nimi související tvorba návrhů právních úprav budou předmětem studií k jednotlivým registrům. Varianta I – nulová varianta. Ponechá se stávající stav. Vzhledem k tomu, že orgány veřejné moci nemohou vykonávat žádnou činnost, kterou nemají definovanou jako svou zákonnou působnost, nulová varianta nemůže vést k vytouženému cíli. Z toho plyne, že jediné varianty, které mohou k cíli vést, jsou varianty legislativní povahy. Varianta II řeší problém neexistence jedinečného zdroje referenčních údajů vznikem čtyř základních registrů. Referenční údaje z těchto registrů budou považovány za důvěryhodné a budou určeny ke sdílení pro ostatní orgány veřejné moci. Referenční údaje budou legislativně upraveny v příslušných zákonech o základních registrech. Varianta III je taktéž postavena na systému základních registrů. Tato varianta předpokládá v první řadě vznik obecného zákona, který stanoví základní pravidla pro fungování systému základních registrů a nakládání s referenčními údaji. Poté budou legislativně upraveny jednotlivé základní registry. Varianta IV nepředpokládá vznik nového informačního sytému, snahou je zde vyřešení sdílení údajů mezi již existujícími informačními systémy veřejné správy.

 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY

 

Připomínky zašlete nejpozději do 11.4.2008.                pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/