40/22 Novela z. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů;T:4.4.2022

Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení směrnice (řízení č. 2021/2162) dle čl. 258 Smlouvy o fungování EU. Evropská komise spatřuje nesoulad právní úpravy zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (tzv. IV. AML směrnice), ve znění změnové směrnice 2018/843 (tzv. V. AML směrnice). Změnou zákona č. 37/2021 Sb. současně Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 4. 2022.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/