39/16 NV k provedení některých ustanovení celního zákona; T: 1.3.2016

Zmocnění k vydání vyhlášky je dáno ustanovením § 70 návrhu zákona, které v odstavci 1 zmocňuje Ministerstvo financí ke stanovení:

doplňujících náležitostí celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely,
náležitostí a vzoru celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy,
náležitostí a vzoru záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu,
náležitostí a vzoru záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení,
náležitostí a vzoru osvědčení uživatele souborné jistoty,
paušálních nákladů řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a 
podmínek, za kterých se celní řízení provádí mimo prostor správce cla nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, a ke způsobu určení výše nákladů za toto provedení.

Související soubory

/jak-na-