39/14 Novela zákona o státní sociální podpoře; T: 14.5.2014

Návrh je předkládán s cílem upravit porodné tak, aby nárok na tuto dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi, a aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte.
Zároveň se úprava vztahuje i na děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Zvyšuje se také zákonem stanovený koeficient, a to na 2,70 násobek životního minima rodiny, kterým se násobí příjem pro nárok na porodné. Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů se rozšiřuje o případy uvedené v § 7 odst. 10 písm. b) a d) zákona č. 117/1995 Sb., kdy bylo u dítěte do 1 roku věku soudem rozhodnuto o osvojení dítěte nebo o svěření dítěte do péče před osvojením podle § 826 a § 827 občanského zákoníku. Návrhem zákona se také reaguje na požadavek slučitelnosti zákona č. 117/1995 Sb. s právem Evropské unie úpravou oprávněných osob o osoby, jimž nárok vyplývá z přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/