39/22 Novela z. č. 258/2000 Sb., o ochr. veř. zdraví a z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;T:11.4.2022

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2020/2184 do legislativy ČR. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje směrnici Rady 98/83/ES. Přijetím návrhu bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, tzn. od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 4. 2022.