39/21 Novela z. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); T:23.4.2021

Cílem navrhované právní úpravy spočívá v legislativním nastavení řešení havárií mimořádného rozsahu a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládáním se (zejména nebezpečnými) závadnými látkami v rozporu s § 39 vodního zákona.

K zajištění uvedeného cíle návrh zákona nově

  • definuje pojem havárie mimořádného rozsahu (§ 40 odst. 3) s tím, že v případě pochybností o tom, zda nastala, rozhodne Hasičský záchranný sbor ČR,
  • stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru ČR v případě řízení záchranných a likvidačních prací při havárii mimořádného rozsahu,
  • upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii,
  • rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci jejích následků (tj. řízení prací při jejím zneškodňování),
  • navyšuje finanční prostředky na zvláštním účtu kraje na částku 20 000 000 Kč,
  • staví najisto příslušnost krajských úřadů k řešení havárií, které přesahují hranice správního obvodu jednoho kraje,
  • znovuzavádí schvalování provozních řádů u vybraných vodních děl vodoprávními úřady,
  • v návaznosti na uvedené změny se upravují také sankční ustanovení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 4. 2021.