38/14 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2014); MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 15.4.2014

KP v souladu s makroekonomickou a fiskální částí Národního programu reforem ČR 2014 (NPR), který byl schválen Výborem pro EU na vládní úrovni dne 18. 4. 2014 a následně předán institucím EU.

Návrh KP plně odpovídá požadavkům na zpracování vyplývajícím z aktualizovaného Code of Conduct pro přípravu stabilizačních a konvergenčních programů Paktu stability a růstu. V souladu s ním byly do KP zapracovány fiskální dopady zásadních, vládou připravených systémových reforem dle programového prohlášení vlády.

Tyto reformy zajistí, že deficity vlády se budou pohybovat pod úrovní 3,0 % HDP po celý horizont projekce a zároveň fiskální politika nebude brzdit ekonomický růst. V rámci postupu při nadměrném schodku se podařilo naplnit požadavek Komise a průměrné fiskální úsilí v období 2010-2013 představuje 1,1 p.b., i když za cenu prohloubení záporné produkční mezery. Dle dubnových notifikací dosáhlo saldo sektoru vládních institucí v roce 2013 hodnoty −1,4 % HDP. Predikce odhaduje saldo sektoru vládních institucí ve výši −1,8 % HDP v roce 2014 a dále na úrovni 2,3 % HDP v letech 2015 a 2016 a konečně 2 % HDP v roce 2017.

Součástí KP je přehled institucionálních změn, které vláda připravuje. Zejména jde o návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a navazující rozpracovaný návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/