38/13 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020; T: 11.3.2013

V souladu s pokynem odboru rozvoje a strategie RP dodatečně vložena „Příloha k návrhu usnesení“. V „Předkládací zprávě“ došlo na druhé straně ve druhém odstavci od konce ke změně … „Posouzení provádí Integra Consulting s.r.o.“

Příprava Strategie byla koordinována se souběžně zpracovávaným dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 – Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“ a s dalšími relevantními koncepčními materiály a podklady ústředních a územních správních úřadů.

Cílem Strategie je propojení odvětvových hledisek a přístupů s územními aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti. Materiál obsahuje formulace souhrnných cílů, problémových okruhů a priorit, které bude třeba sledovat při realizaci politiky regionálního rozvoje v České republice.

Navržené priority a opatření obsažené ve Strategii budou v souladu s principem subsidiarity naplňovány na místní, regionální nebo ústřední úrovni, buď v rámci programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „fondy EU“), nebo prostřednictvím státních a krajských rozvojových programů. S přihlédnutím k možnostem plynoucím z užití uvedených finančních nástrojů se Strategie zaměřuje na takové aktivity, které relevantním způsobem ovlivňují regionální rozvoj na příslušných územních úrovních.

Rozsah finančních prostředků na realizaci programů z fondů EU bude určen v dokumentu „Dohoda o partnerství“. Finanční prostředky na jejich spolufinancování a pro státní rozvojové programy si odvětvová ministerstva a další subjekty zabezpečí ve svých rozpočtových kapitolách v rámci sestavování státního rozpočtu na jednotlivé roky.

Související soubory