37/13 Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA; T: 7.3.2013

Navrhovaný program je zaměřen na podporu ověření výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Právě cílená podpora aktivit ověřování komerčního potenciálu perspektivních technologií a příprava následného komerčního využití výsledků výzkumu byla vyhodnocena jako jedna ze slabin stávajících politik podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Svým zaměřením tedy navrhovaný program doplňuje a navazuje na stávající programy státní podpory, včetně specifických výzev operačních programů strukturálních fondů EU. Vzhledem k časovému souladu s dalším plánovacím obdobím strukturálních fondů EU se předpokládá využití zkušeností získaných v prvních letech programu a inkorporace navrhovaných aktivit mezi opatření v nových operačních programech. Výhodou navrhovaného programu je možnost přispívat i na projekty pražských výzkumných organizací a firem.

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích (dále jen „VO“) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. K cílům programu patří také zajistit tvorbu výsledků VaV vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich komercializace a tím stimulovat inovace v podnicích (zejména malých a středních) s využitím výsledků VaV vzniklého s podporou veřejných zdrojů ve VO.

Související soubory

/jak-na-