37/08 Věcný záměr zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Návrh věcného záměru zákona vychází ze zadání vytvořit novou právní úpravu příslušné oblasti veřejného zájmu, která bude stanovovat obecné požadavky a postupy platné pro provoz vyhrazených technických zařízení. Bližší specifikace podmínek provozu vyhrazeného technického zařízení s ohledem na prostředí, ve kterém je provozováno, či způsob jeho užití (například pro práce v podzemí), jež vyžaduje zvláštní úpravu, bude řešena prováděcími právními předpisy vydanými podle tohoto zákona, a to společně s těmi ústředními správními úřady, jejichž působnosti se specifické podmínky nebo účel užití dotýkají. Snahou předkladatele je nalézt společné postupy a zejména zajistit „přenositelnost“ vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti jak fyzických osob provádějících ověřování bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, tak osob provádějících obsluhu nebo jiné činnosti na zařízení.

Řešení nové právní úpravy vychází zejména z těchto obecných zásad: 

1.      vymezit vyhrazená technická zařízení včetně požadavků na jejich bezpečnost při provozu a stanovit postup ověřování jejich bezpečnosti při uvedení do provozu, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpisy, a po celou dobu jejich provozu,

2.      stanovit práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám k zajištění bezpečnosti provozu těchto technických zařízení při jejich uvedení do provozu a při jejich používání,

3.      začlenit povinnosti, které jsou stanoveny zaměstnavateli ve zvláštních právních předpisech při identifikaci a vyhodnocování rizik spojených s provozem vyhrazených technických zařízení a přijímání opatření k jejich eliminaci mezi povinností obecně stanovené provozovateli zařízení.

 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání připomínek 

Připomínky zašlete nejpozději do 25.3.2008           pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/