36/08 NV o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

Základním právním předpisem upravujícím v České republice zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je do 1. dubna 2008 zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto datu nabývá účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se mění zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon mění především celou část pátou zákona č. 247/2000 Sb. a zcela nově koncipuje zde již obsaženou úpravu zdokonalování odborné způsobilosti některých řidičů tak, aby byla konformní s požadavky vyplývajícími ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. Zákon 374/2007 Sb. upravuje především základní principy zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a vymezuje kompetence správních úřadů, avšak v podrobnostech ponechává úpravu požadavků na provádění školení v rámci zdokonalování na prováděcí právní předpis, kterým má být předkládaná vyhláška. Zdokonalování odborné způsobilosti je nově v souladu s úpravou směrnice rozděleno na vstupní a pravidelná školení. K zásadní změně dochází v rámci pravidelných školení, kde jsou oproti dosavadní úpravě rozdílným způsobem vymezeny povinné osoby. Nově se zřizují školící střediska, která budou na základě akreditace udělené krajským úřadem provádět jak vstupní, tak pravidelná školení. 

 

Odůvodnění

Materiál

PŘIPOMÍNKY

Vyhodnocení připomínek

 

Připomínky zašlete nejpozději do 16.3.2008      pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/