36/18 NV členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích; T: 27.4.2018

Změnou proti současnému stavu je zahrnutí údajů o rozvodech tepelné energie od držitelů licence na provozování rozvodu tepelné energie do rozsahu vykazovaných údajů pro účely vydávání zpráv o tepelných soustavách ČR. Pro vykazování údajů o rozvodu tepelné energie není navržen zcela nový výkaz, ale je využit již stávající výkaz pro držitele licence na výrobu tepelné energie, což umožní minimalizovat administrativní zátěž subjektům, které mají obě předmětné licence (na výrobu i rozvod), jelikož pro tyto subjekty bude postačovat zaslání jednoho druhu výkazu.

Dále úprava obsahuje doplnění výkazu držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) o rozdělení položky „Množství plynu pro dodávky zákazníkům připojených přímo na přepravní soustavu“ na jednotlivé zákazníky je vyvoláno především dodávkou plynu do elektrárny Počerady 2 a dalšími dodávkami plynu, které vstupují do lokálních distribučních soustav nebo zásobníků plynu. Tyto jednotlivé údaje se využívají v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu plynárenské soustavy a jako zdroj pro další státní instituce, zejména Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Eurostat.

Doplnění výkazu pro držitele licence na distribuci plynu o kategorie odběratelů včetně CNG stanic (stlačený zemní plyn) je vyvoláno nárůstem počtu těchto stanic, který již není zanedbatelný a je vyžadováno jejich začleněné i oddělené sledování. Tyto údaje se využívají v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu plynárenské soustavy a jako zdroj pro další státní instituce, zejména Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Eurostat.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/