35/13 Novela zákona o České obchodní inspekci; T: 20.3.2013

Tímto postupem by mělo být dosaženo sjednocení procesně právní úpravy pro oblast veřejné kontroly vykonávané jako součást výkonu veřejné moci. V předloženém harmonogramu byly stanoveny konkrétní termíny, v nichž budou provedeny novelizace příslušných zákonů tak, aby mohly nabýt účinnosti v tentýž den jako kontrolní řád. Předkladatelem návrhu novelizace příslušného zákona je vždy resort, do jehož působnosti příslušný zákon spadá, s tím, že Ministerstvo vnitra jako zpracovatel kontrolního řádu bude v zájmu koordinace sjednocení procesu kontroly spolupředkladatelem.

Základním cílem předkládaného návrhu zákona je odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě obsažené v kontrolním řádu. Předmětným návrhem dochází především k vypuštění těch ustanovení, jejichž obsahem je úprava kontrolních postupů a náležitostí kontrolního procesu, která je zahrnuta do kontrolního řádu.

 

Předložený návrh zákona současně zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání prováděcího předpisu, jehož obsahem budou náležitosti služebního průkazu a jeho zobrazení. Pracovní návrh vyhlášky je součástí předkládaného materiálu.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/