34/16 NV o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; T: 19.2.2016

Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V jeho první části byla změněna ustanovení, která nově zavedla institut zadržení osvědčení o registraci vozidla a s ním spojené postupy, včetně jeho vrácení.

Přijatý zákon využívá již zavedený systém technických silničních kontrol upravený vyhláškou o technických silničních kontrolách, který rozšiřuje oblast kontroly technického stavu vozidel i o oblast šetření dopravních nehod, kdy jsou na vozidle zjištěny nebezpečné závady, a kdy je nově upravena možnost zadržení osvědčení o registraci vozidel. Je však třeba konstatovat, že celkový proces navrácení osvědčení o registraci vozidla je spojen s prokázáním technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kterou prokazuje provozovatel absolvováním technické prohlídky tohoto vozidla a z tohoto důvodu byla pro naplnění zmocnění daných zákonem zvolena forma této novely. Zákon nově stanovuje, že za splnění určitých podmínek je možno odebrat osvědčení o registraci vozidla. Určení závad, které budou důvodem pro odebrání osvědčení o registraci vozidla, je předmětem novely vyhlášky č. 82/2012 Sb. V souvislosti s navrácením zadrženého osvědčení o registraci vozidla, kdy se předpokládá doložení odstranění závady protokolem o technické prohlídce ze stanice technické kontroly, musí být stanoveno, jaký druh technické prohlídky se bude provádět. V případě, že při zjištění nebezpečné závady při kontrole technického stavu vozidla se prohlídka ve stanici technické kontroly omezuje na odstranění této závady, není nutné upravovat jakýkoliv postup, neboť je již upraven. Naproti tomu v případě zjištění nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody, kdy se přepokládá prohlídka v plném rozsahu tzn., že provozovatel vozidla musí prokázat skutečnost, že vozidlo je technicky způsobilé, je nutné tento postup upravit. S ohledem na tuto skutečnost je třeba zařadit takovou prohlídku do systému technických prohlídek jako druh opakované technické prohlídky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/