34/08 Nař. vl. o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů

Péče o existující bytový fond, tj. zejména podpora jeho oprav a modernizací, patří dlouhodobě k nejdůležitějším úkolům bytové politiky. Podpora ve formě úrokových dotací určená na opravy, modernizaci a regeneraci panelových domů byla poskytována od roku 2000 ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování. Od roku 2001 přešla realizace této formy podpory na Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“), a to podle podmínek nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného stručného návrhu technické novely nařízení vlády je, jak vyplývá z uvedených skutečností, především reakce na uvedené nedostatky. Vzhledem k tomu, že všechny navržené změny představují pouze změny technického a zpřesňujícího charakteru, nebylo pro navrženou – a rozsahem nikoli obsáhlou – novelizaci zpracováno hodnocení dopadu regulace podle metodiky RIA. Byl však proveden propočet finančního dopadu navržených změn spočívajících v rozdělení limitu státní podpory do tří „pásem“ – do 2,5 procentních bodů, do 3 a do 4. Návrh nemá dopad na státní rozpočet, protože úroková dotace je poskytována z rozpočtu Fondu. V rozpočtu Fondu na rok 2008 je pro tuto formu podpory částka 1,5 miliardy Kč. Navržené zpřísnění při stanovení výše limitu podpory umožní hospodárnější nakládání se stáními prostředky a bude motivovat ke komplexitě prováděných oprav. Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy bude mít, vzhledem k charakteru oprav podporovaných podle podmínek tohoto nařízení, pozitivní dopad na zhotovitele stavebních prací v různých lokalitách České republiky. Pozitivní dopad na životní prostředí spočívá v tom, že prostřednictvím tohoto nařízení budou podporovány také investice směřující ke zlepšení tepelně technických vlastností panelových domů; event. negativní dopady lze vyloučit z důvodu standardního postupu podle stavebních předpisů.

 

Odůvodnění

Návrh nařízení

Úplné znění

 

PŘIPOMÍNKY

 

Vaše případné připomínky zašlete nejpozději do 19.3.2008.      pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/