34/19 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023; T: 20.3.2019

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 je předkládán vládě ČR ke schválení v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na I. pololetí 2019 a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., v níž jsou stanoveny náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2014, kdy byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen „Strategie 2020“), je Dlouhodobý záměr 2019-2023 jedním z jejích implementačních dokumentů.