34/18 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2017; T: 18.4.2018

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2017 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-governmentu v ČR. Klíčovými událostmi v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2017 bylo zavedení povinné elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017 pro první skupinu zadavatelů a přijetí usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. V prvním případě se jedná o zásadní změnu, kdy od 18. dubna 2017 organizační složky státu a centrální zadavatelé musejí komunikovats dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě je (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučeno. Tito zadavatelé tak především nejsou od výše uvedeného data oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje. Druhou zásadní událostí je přijetí usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, jímž vznikla zadavatelům odložená povinnost využívat NEN od 1. 7. 2018 pro zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak jak jsou definovány v příloze č. 1 předmětného usnesení vlády. Ke dni 30. 6. 2017 byla rovněž ukončena platnost koncesních smluv s provozovateli vybraných elektronických tržišť, což znamená, že elektronická tržiště nejsou od 1. 7. 2017 pod správou MMR.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/