337/10 Novela zákona o soudech a soudcích; T: 18.1.2011

Aplikace této právní úpravy přináší určité problémy, které lze vymezit následovně:

 

1. z hlediska systémového:

 

  • nároky na výkon funkce soudce, které vyžadují rychlou adaptabilitu nejenom s ohledem na obsah právních předpisů (změny v legislativě), ale především s ohledem na způsob práce soudce (elektronizace justice a zavádění nových postupů), se neustále zvyšují.
  • v rámci úsporných opatření a snahy o zastavení rostoucích deficitů veřejných rozpočtů navrhovaná změna naplňuje systémový požadavek snížení celkového počtu soudců a v důsledku toho snížení mzdových prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu.

 

2. z hlediska individuálního:

 

  • Lze konstatovat, že práce soudce a státního zástupce je prací náročnou a odpovědnou, která s sebou nese výraznou zátěž pro lidskou psychiku. Proto lze mít za to, že v těchto profesích dochází rychleji k pracovnímu „opotřebování“, případně vyhoření.
  • Lze odkázat rovněž na to, že předcházející právní úprava dávala možnost zprostit soudce výkonu jeho funkce, dosáhl-li věku 65 let.
  • Podle platné právní úpravy platí, že vzdá-li se soudce nebo státní zástupce své funkce v průběhu kárného řízení, které je proti němu vedeno, toto kárné řízení se zastaví.

Cílem navrhované právní úpravy je odstranění výše zmíněných problémů a nedostatků platné právní úpravy. Riziko spojené s nečinností lze spatřovat v tom, že i nadále zůstane nezměněna věková struktura soudců a státních zástupců a že soudci nebo státní zástupci, kteří se v průběhu kárného řízení vzdali své funkce, budou i nadále po několik měsíců po své rezignaci svoji funkci bez omezení vykonávat.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/