33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací; T: 11.4.2017

Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné potřeby společnosti a ekonomiky, vysoce kvalitní, produktivní, stabilní a strategicky řízený systém VaVaI. Definice cílového stavu vychází ze stávajících strategických dokumentů schválených vládou (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie, Národní program reforem a Národní priority orientovaného výzkumu, vývoje a inovací), z evropských strategických dokumentů (Strategie Evropa 2020 a Unie inovací), z dalších koncepčních dokumentů, které jsou konkretizovány v Aktualizované Národní politice výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009 – 2015 s výhledem do roku 2020 a v neposlední řadě z výsledků Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, z nichž lze uvést zejména následující:

Pro efektivní tvorbu politiky je zásadní dobré propojení mezi různými úrovněmi ve správním systému. Pro naplnění tohoto účelu je cílem návrhu zhodnotit význam a nezbytnost zřízení centrálního úřadu pro VaVaI jakož i sjednocení a zavedení určité hierarchie a lepší provázanosti příslušných strategických a koncepčních dokumentů. Jak vyhodnotil také Mezinárodní audit systému VaVaI v ČR, soustředění zodpovědnosti za rozpočet a politiku VaVaI pod RVVI zatěžuje RVVI ta­kovou mírou zodpovědnosti, se kterou se nemůže realisticky vyrovnat, a která ztěžuje její schop­nost přijímat kvalitní a informovaná rozhodnutí.

Související soubory

/jak-na-