33/15 Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050); T: 17.3.2015

Návazný strategický dokument k realizaci cílů Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, schválené usnesením vlády č. 449 ze dne 12. června 2013.
Výsledky jednotlivých pracovních skupin byly prezentovány a předány KR-ITS dne 7.7.2014. Vzhledem ke specifické situaci v železniční a veřejné osobní dopravě, logistice, městských systémech ITS, systémů GNSS a v oblasti prostorových dat, se výše uvedené pracovní skupiny převážně soustředily na situaci v silniční dopravě.

Na první fázi, která znamenala zjištění skutečných požadavků jednotlivých subjektů a koncových uživatelů na systémy ITS a jejich názory na rozvoj ITS, navázala na podzim roku 2014 druhá fáze, která se zaměřila na vytvoření vlastního dokumentu AP ITS. Při zpracování AP ITS byly vzaty v úvahu také názory výše uvedených pracovních skupin.

Možnost zapojit se do vytváření AP ITS měli kromě státních úřadů, dopravních společností, správců dopravní infrastruktury, profesních a výzkumných organizací a univerzit také koncoví uživatelé prostřednictvím zájmových nebo občanských sdružení. Díky zvolenému přístupu pro zpracování AP ITS vznikla adekvátní platforma všech zainteresovaných stran, která doporučila priority v rozvoji ITS s ohledem na technické a ekonomické možnosti, jakož i na reálné potřeby veřejné správy resp. uživatelů ITS.

 

Související soubory

/jak-na-