33/20 Novela vyhlášky o účetnictví; T: 20.4.2020

Návrh vyhlášky obsahuje formulační úpravy související s upřesněním obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích stanoveného vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na jedno z kontrolních zjištění uvedených v Kontrolním závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/05 Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017, a další úpravy zajišťující zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek.

/jak-na-