32/15 Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí; T: 27.3.2015

Hlavní navržená změna spočívá ve sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele, a tím i odstranění možnosti volby poplatníka, stejně jako institutu ručení. Dále se navrhuje zjednodušení určení základu daně v případě směny; rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení práva stavby; vyjasnění úpravy týkající se inženýrských sítí; osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se nově bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na stavby a jednotky rozestavěné; a další dílčí změny (např. rozšíření použití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu).

Související soubory

/jak-na-