32/13 Aktualizace Národní politiky VaVaI ČR_2009 až 2015 s výhledem do roku 2020; T: 5.3.2013

Hlavním cílem aktualizované NP VaVaI je vytvořit kvalitní podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční dokumenty v ČR a je v souladu s dokumenty přijatými na úrovni EU. Je rozdělen do čtyř částí, které jsou zaměřeny na zajištění kvalitních lidských zdrojů, vytváření prostředí pro efektivní šíření a využívání znalostí, zvyšování inovační výkonnosti podniků a zlepšení koordinace systému řízení v ČR. Oblast lidských zdrojů má v aktualizaci NP VaVaI prioritní roli, protože mimo jiné úzce souvisí také s potřebou kvalitních výzkumných pracovníků pro současné i nově budované infrastruktury výzkumu a vývoje.

Vize a cíle aktualizované NP VaVaI jsou stanoveny v její strategické části. Část implementační obsahuje opatření, která přispějí k realizaci stanovených cílů. Cíle stávající NP VaVaI byly v aktualizované verzi přepracovány tak, aby odpovídaly aktuálním strategickým dokumentům. Implementační část zahrnuje konkrétní opatření k realizaci cílů strategické části, které rovněž obsahují ukazatele, termíny a indikátory plnění. Na institucích, které jsou zodpovědné za plnění jednotlivých úkolů, je ponechána volba způsobu realizace jednotlivých opatření. Stanovením indikátorů plnění je odstraněn nežádoucí stav stávající NP VaVaI, kdy z důvodů chybějících indikátorů bylo obtížné určit stav plnění opatření. V příloze dokumentu je připojena tabulka, která ukazuje převod cílů a opatření stávající politiky do aktualizovaného dokumentu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/