32/19 Návrh na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ; T: 20.3.2019

Program ERC CZ představuje ojedinělý způsob účelové finanční podpory formou programu VaVaI za účelem zvýšení kvality výzkumu a zlepšení zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI, k zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI a zajištění zázemí pro tvorbu kvalitních, světově uznávaných výsledků VaVaI v oborech odpovídajících evropským výzkumným trendům. Program ERC CZ podporuje excelentní výzkum v ČR a zároveň znamená i částečnou ochranu českých výzkumných pracovišť před tzv. únikem mozků do zahraničí. Projekty podporované Evropskou výzkumnou radou (dále jen „ERC“) jsou předkládány samotnými výzkumníky a navrhují řešení v tzv. „hraničním“ výzkumu. Hraničním výzkumem, ať již základním, aplikovaným a z hlediska oborového v mnoha případech interdisciplinárním, je míněna každá oblast výzkumu, která překračuje hranice současného vědění, bez ohledu na tradičně „zavedené“ hranice vědních disciplín. ERC provádí náročné dvoukolové hodnocení projektů, na základě něhož poskytuje podporu. Každoročně zůstane několik pozitivně hodnocených projektů bez podpory z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jejich řešitelé se stávají atraktivní pro vyhledávače talentů, zde je tedy prostor pro podchycení jejich dalšího působení na výzkumných pracovištích v ČR. Vládě je předkládán návrh na změnu doby trvání programu ERC CZ (prodloužení programu) do 31. 12. 2026 a rozšíření okruhu podporovaných projektů. Změna programu umožní podpořit české mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky, jejichž projekty prošly oběma koly hodnocení prováděného mezinárodními odbornými panely ERC a byly na základě hodnocení zařazení do kategorie A nebo B, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků nezískaly podporu ERC. Cíle programu ERC CZ zůstaly nezměněny, pouze byly aktualizovány kategorie projektů podle současných parametrů rámcového programu Horizont 2020 a zavádí se motivační podmínka podat znovu přiměřeně upravený návrh projektu do soutěže ERC. Program podporuje projekty ze všech vyhlašovaných kategorií tak, jak budou členěny v rámci evropského ERC.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/