3/17 NV o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám; T: 27.1.2017

V současnosti nelze finanční a hospodářské dopady vyčíslit. Navrhovanou úpravou dojde ke zvýšení zpětné náhrady nákladů na dokazování (znaleckých posudků) v řízeních, které účastník vyvolal porušením své povinnosti (dosavadní jiné správní delikty), odhadem lze tedy předpokládat mírně příznivý dopad na veřejné rozpočty.

Současný stav, kdy je v řízení o přestupcích, ve kterých byl přibrán znalec, stanovena vyšší paušální částka nákladů řízení než v ostatních řízeních, které byly vyvolány porušením právní povinnosti (zejména v řízení o dosavadním jiném správním deliktu), není odůvodněný. Z hlediska ústavní zásady rovnosti před zákonem je proto žádoucí, aby paušální částka nákladů řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti a ve kterých byl přibrán znalec, byla shodná ve všech řízeních, které byly vyvolány porušením právní povinnosti, včetně řízení o dosavadním jiném správním deliktu, na který se s účinností od 1. července 2017 bude hledět jako na přestupek. Pro zajištění kontinuity platného právního stavu po zrušení vyhlášky č. 231/1996 Sb. (s účinností od 1. července 2017) je proto nutné upravit vyhlášku č. 520/2005 Sb. tak, aby odpovídala vyhlášce č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 214/2016 Sb.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/