31/17 Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení; T: 28.3.2017

Vyhláška provádí ustanovení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví

 

1) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost,

2) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit a jejich rozdělení do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost,

3) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd,

4) způsob zajištění ochrany do hloubky a

5) obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle § 46 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), e), g), i), k), l) a m) a odst. 3 atomového zákona.

 

V oblasti provádění § 46 odst. 8 atomového zákona vyhláška stanoví detailní požadavky na

 

1) projektování jaderného zařízení tak, aby po celou dobu jeho životního cyklu byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní,

2) projekt jaderného zařízení z hlediska

a) plnění bezpečnostních cílů,

b) plnění principů bezpečného využívání jaderné energie,

c) odolnosti a ochrany jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů,

d) prevence, odolnosti a ochrany jaderného zařízení před vnitřními vlivy,

e) požadavků na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, k jejichž plnění přispívají,

f) plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační ochrany,

g) plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události,

h) plnění požadavků na zabezpečení a

3) projektová východiska a ověřené metody, postupy a technologie při projektování.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/