31/15 NV podmínky pro zařazování prací do kategorií; T: 20.3.2015

Novelizovaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). Jde o návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

Novela vyhlášky je předkládána v souvislosti s požadavkem na upřesnění správného postupu při zařazení prací s chemickými látkami nebo směsmi do kategorie druhé nebo do kategorie třetí. Návrh také obsahuje menší úpravy věnované fyziologii práce, kde je žádoucí uvést vymezení svalových sil stejně, jako tomu je v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak zdůrazněním, že jde o vynakládané síly, které jsou „pravidelnou součástí pracovní činnosti“. Obdobně se navrhuje zpřesnit postup u zařazování prací vykonávaných střídavě v podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné pracovní poloze.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/