31/19 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018; T: 20.3.2019

Členům vlády a vedoucím vybraných ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo plnit opatření uvedená v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018 (dále jen „Akční plán“) a do 31. ledna 2019 zaslat ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády podrobnou zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce. Na základě takto získaných zpráv bylo vytvořeno předkládané Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu pro boj s korupcí na rok 2018. Vlastní hodnocení splnění úkolů a opatření realizují primárně jejich gestoři, přičemž se hodnotí splnění úkolů na úrovni gestora (zpracovatele úkolu), v případě některých nelegislativních a legislativních materiálů rovněž z pohledu vlády a u návrhů zákonů též z pohledu Parlamentu. Dále je plnění úkolu hodnoceno z hlediska věcného naplnění a procesního plnění. U všech úkolů jsou uvedeny rovněž navazující (očekávané) aktivity, případně poznámka, zda byl navazující úkol zařazen do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019. V závěru Zhodnocení je uveden souhrnný přehled.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/