30/13 Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě; T: 1.3.2013

U dopravy objednávané kraji, obcemi nebo státem na zajištění jejich dopravních potřeb jsou ztráty plynoucí z poskytování slev z jízdného hrazeny v rámci celkové ztráty dopravce spojené s poskytováním těchto veřejných služeb. V případě dopravy „čistě komerčního charakteru“, tzn. realizované mimo objednávku veřejného sektoru, hradí dopravcům ztráty z poskytování slev z jízdného ze svého rozpočtu Ministerstvo dopravy. Pro rok 2013 je předpoklad, že celková výše kompenzací slev (při jejich současném rozsahu) dosáhne více jak 260 mil. Kč. V souvislosti s rozvojem komerčních železničních spojů v poslední době a na avizované další rozšiřování těchto služeb mohou požadavky na kompenzace v budoucnu značně narůst.

Výše uvedený celkový objem kompenzací (předpoklad více jak 260 mil. Kč v roce 2013 při zachování současného rozsahu slev) může být částečně snížen opatřením, kterým by Ministerstvo dopravy reagovalo na situaci zejména v železniční dopravě, kde je nyní kompenzace hrazena do částky obyčejného jízdného, které je však v praxi užíváno v marginálním rozsahu. Celkovou možnou úsporu však není možné v tuto chvíli přesněji stanovit, lze ji odhadovat na řádově 20 mil. Kč.

S ohledem na omezené prostředky státního rozpočtu je Ministerstvo dopravy nuceno navrhnout slevy s platností od 1.7.2013 již nenařizovat. Jedinou výjimkou je sleva pro zdravotně postižené (vč. jejich průvodců), kterou této skupině cestujících garantuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Úspory prostředků státního rozpočtu lze očekávat ve výši cca 95 mil. Kč v roce 2013 (za II. pololetí) a minimálně 210 mil. Kč v roce 2014 s předpokladem nárůstu v dalších létech. Přijetí navrženého opatření by současně vedlo k částečnému snížení administrativní zátěže dopravců spojené s cenovou regulací jízdného a současně redukci při výkonu této agendy na straně Ministerstva dopravy a Ministerstva financí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/