30/23 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje;T:24.3.2023

Vládě je předkládán tento materiál, který byl zpracován na základě § 35 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618, na jehož základě má být tato Zpráva předložena vládě v termínu do 30. června 2023.

Nejvíce námětů na další řádnou aktualizaci PÚR ČR směřuje do kapitol 5. a 6. v PÚR ČR týkajících se rozvojových záměrů dopravní a technické infrastruktury (např. úpravy vymezení rozvojových záměrů, vypuštění některých úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady souvisejících s příslušnými rozvojovými záměry z důvodu jejich splnění, zařazení zcela nových rozvojových záměrů do PÚR ČR).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/