30/22 Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030;T:22 3.2022

Předkládaný dokument byl vytvořen v úzké součinnosti s resorty – gestory jednotlivých komponent, obsažených v Koncepci. Představuje ucelený systém kroků – opatření, která v horizontu dvou, pěti a sedmi let přispějí k rozvoji inovačního potenciálu regionů a k naplnění sektorových strategií resortů, zejména však k naplnění zastřešujících strategií ČR, tj. Strategického rámce Česká republika 2030, strategie Digitální Česko, Inovační strategie České republiky 2019-2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Realizace Implementačního plánu poskytne aktérům v území možnost, aby ve spolupráci s ústředními orgány státní správy přispěli ke zkvalitnění podmínek pro život lidí, k růstu inovační výkonnosti obcí, měst a regionů a ke zvyšování konkurenceschopnosti českých firem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/