293/10 NV o měření plynu a náhradě škody při neoprávněném odběru; T: 1.12.2010

Předložený návrh vyhlášky je zpracován na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 71 energetického zákona v § 98a odst. 1 písm. a) zákona je nově upraveno zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky k provedení § 71 zákona. V souladu se zmocňovacím ustanovením návrh vyhlášky stanoví druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, určení množství odebraného plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci plynu.

Tato problematika je v současné době řešena ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Tato vyhláška by měla být od 1. ledna 2011 nahrazena dvěma novými vyhláškami – vyhláškou o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu (gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu) a vyhláškou o podmínkách připojení k plynárenské soustavě (gesce Energetický regulační úřad).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/