29/14 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; T: 22.4.2014

Prioritním cílem předkládaného návrhu je promptní zajištění kompatibility české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), a to tak, aby se Česká republika vyvarovala riziku uplatnění finančních postihů při čerpání prostředků z unijních fondů ze strany Evropské komise (dále jen „Komise), což za současné situace reálně hrozí. Zasláním formálního upozornění ze dne 25. dubna 2013 zahájila Komise vůči ČR řízení o porušení Smlouvy o fungování EU ve věci nesprávné transpozice EIA směrnice (dále jen „infringement EIA“)[1]. Komise zpochybnila provedení většiny článků EIA směrnice, za nejpodstatnější pochybení pak považuje zejména nedostatečnou závaznost výstupů z procesu EIA a možné změny záměru během navazujících povolovacích řízení (typicky územní a stavební řízení), resp. mezi procesem EIA a navazujícími řízeními, skutečnost, že jednotlivá ustanovení EIA směrnice by měla být aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povolovací řízení, v rámci kterých je záměr definitivně schválen, což platná právní úprava nezajišťuje, nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních a nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti.

Česká republika následně předložila v srpnu 2013 v souladu s článkem 258 Smlouvy o fungování EU své vyjádření, kterým reagovala na formální upozornění v řízení o porušení povinnosti (č. 2013/2048), jehož předmětem je provedení směrnice EIA do právního řádu ČR.

Předkládaný materiál proto, veden snahou o dosažení kompatibility s unijním právem, zavádí zejména

  • závaznost výstupu z procesu EIA ve formě závazného stanoviska (§ 10 odst. 1 ZPV),
  • mechanismus k ověření souladu žádosti o vydání povolení k záměru s požadavky uplatněnými v rámci procesu EIA (§ 10 odst. 5 a 6 ZPV),
  • širší možnost konzultativní účasti dotčené veřejnosti na povolování záměrů, kupř. ve stavebním řízení (§ 10a a 10b ZPV), současně s možností vstupu do řízení ve fázi po vydání povolení prostřednictvím uplatnění řádného opravného prostředku (§ 10b odst. 3 a 4),
  • novou koncepci přístupu dotčené veřejnosti k soudní ochraně bez nutnosti předchozí procesní účasti (v pozici účastníka řízení) potenciálních žalobců v navazujících správních řízeních (§ 10b odst. 3 a 4 a § 10c ZPV),
  • možnost soudního přezkumu závěru zjišťovacího řízení v případě, kdy se (na jeho základě) celý proces EIA nevede (§ 7 odst. 3, 6 a 7 ZPV),
  • úpravy do stávající konstrukce spojeného procesu EIA s pořizováním regulačního plánu (§ 61 stavebního zákona), resp. s územním řízením (§ 91 stavebního zákona),
  • povinnost orgánu vydávajícího povolení k záměru zohlednit krom výstupu z procesu EIA rovněž ostatní podklady shromážděné v průběhu posuzování vlivů (§ 10a odst. 4 ZPV).

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/