29/08 Novela zákona o odpadech

Z důvodu zajištění plné slučitelnosti zákona o odpadech se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu a z důvodu zpřesnění nakládání s odpady se mění a doplňují některé základní pojmy (např. soustřeďování odpadů, skladování odpadů, skládka odpadů, etapa provozu skládky, technologický materiál, základní popis odpadu, přenosový standard dat o odpadech). Nově se pro obce zavádí povinnost třídit minimálně čtyři využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast a nápojové kartony) a biologicky rozložitelný odpad.

Pro tuto povinnost je pro obce stanoveno určité přechodné období. Podle stávajícího zákona jsou obce povinny z komunálního odpadu třídit pouze nebezpečné složky, resp. zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Mění se ustanovení upravující skládkování odpadů tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti se skládkovou směrnicí. Provoz skládky se rozděluje na tři etapy, z nichž každá etapa bude schvalována jako samostatné zařízení. Souhlas k provozu jednotlivých etap provozu skládky bude krajský úřad vydávat až po provedeném vlastním místním šetření. Finanční rezervu ve výši 10 – 30% rozpočtových nákladů na zřízení skládky má provozovatel skládky povinnost složit ještě před zahájením provozu první etapy provozu skládky. Souhlasy k provozování skládek odpadů vydané přede dnem účinnosti této novely by měly být nahrazeny novými souhlasy k provozování jednotlivých etap provozu skládky nejpozději do 1. 1. 2010. Zcela nově se upravuje díl 3 části čtvrté zákona, který zcela nově a uceleně upravuje nakládání s bateriemi a akumulátory tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti se Směrnicí 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS. Podle čl. 26 směrnice 2006/66/ES musí členské státy uvést v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 26. září 2008. Dochází k úpravám v oblasti nakládání s autovraky. Splnění povinností spojených se sběrem, výkupem, zpracováním, využíváním a odstraňováním autovraků, včetně splnění recyklačních cílů, je zcela jednoznačně uloženo výrobcům (nikoliv již osobám oprávněným ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků). Navrhovaná novela zákona především usiluje o nastavení transparentních pravidel v praxi jednotlivých kolektivních systémů v jednotlivých skupinách elektroodpadu, které pro výrobce elektrozařízení zajišťují zpětný odběr, oddělený sběr, využití a další nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem, neboť dosavadní režim fungování těchto systémů v rámci historického elektroodpadu se po právní i věcné stránce ukázal jako neuspokojivý a vedoucí k riziku nesplnění mezinárodních závazků České republiky. Zavádí se Centrální informační systém odpadového hospodářství. Tento systém zřizuje, spravuje a provozuje ministerstvo jako informační systém veřejné správy. Současně návrh novely zákona upravuje i některé problematické otázky, které vyplynuly z připomínek Evropské komise z tzv. formálního upozornění České republiky z března roku 2007 a které se vztahují k implementaci Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým byla stanovena kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice.

 

Odůvodnění

Návrh novely

Úplné znění

 

PŘIPOMÍNKY

 

Připomínky prosím zašlete nejpozději do 24.3.2008                       pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/