29/18 NV o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; T: 16.4.2018

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 146/2008 Sb. je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) tak, aby v co největší míře respektovala členění dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Druhým cílem je doplnění těchto příloh v reakci na požadavky aplikační praxe, který upravuje obsah a rozsah projektové dokumentace pro letecké stavby, stavby drah a stavby na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Třetím cílem je odstranění duplicit v jednotlivých přílohách vyhlášky a to shodně jako je tomu ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Navrhovaná úprava tuto duplicitu odstraňuje, přičemž je kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou dobu různých fází projektu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/