287/07 Návrh vyhlášky o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Novelou zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která byla publikována pod č. XXX/2007 Sb., byla do zákona č. 61/1988 Sb. vřazena nová část čtvrtá s názvem Podzemní objekty obsahující jediný paragraf, a to § 37 se stejným názvem, tedy Podzemní objekty.

Uvedeným ustanovením je řešena bezpečnost zákonem stanovených podzemních objektů, převážně vytvořených ražením (výjimkou jsou hloubené části kolektorů). Nečinnost by znamenala nenaplnění úkolu stanoveného pro Český báňský úřad § 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. XXX/2007 Sb. To by vedlo ke zmaření záměru, pro který byl § 37 do cit. zákona vložen, tedy k tomu, že neprovádění kontrol technického stavu ostění (výztuže) podzemních objektů by mohlo vést až ke vzniku havárií v nich.

Návrh vyhlášky

Hodnocení dopadů

Odůvodnění

Připomínky HK ČR

Vaše připomínky prosím zasílejte do 7.1.2008.                              pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/