28/15 Nař. vl. přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti; T: 16.3.2015

Návrh novely nařízení vlády č. 596/2006 Sb. byl vypracován v návaznosti na připravovanou novelu zákona o investičních pobídkách a dalších souvisejících zákonů (dále jen „novela zákona o investičních pobídkách“), jejíž návrh schválila Poslanecká sněmovna dne 11. února 2015 ve 3. čtení. Jejím cílem je zajistit soulad poskytování podpory s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

Předloženým návrhem nařízení vlády dojde k těmto čtyřem změnám:

1. zpřesnění formulace o veřejné podpoře, která může být udělena pouze po předchozím schválení Evropskou komisí. Jedná se o veřejnou podporu vztahující se k části způsobilých nákladů, které přesahují částku 100 mil. EUR.

2. zrušení omezujícího limitu veřejné podpory pro investiční akce ve výrobě, který je stanoven nad rámec mapy regionální podpory a určuje snížení podpory na 75 % hodnoty určené podle mapy regionální podpory u projektů realizovaných v oborech zpracovatelského průmyslu vymezených jako „low-tech“ a umístěných v nezvýhodněných regionech,

3. stanovení výše veřejné podpory pro datová centra (podpora těchto center bude nově zavedena do systému investičních pobídek novelou zákona o investičních pobídkách a s ohledem na velmi vysoké investiční náklady na výstavbu center oproti nízkému počtu nových pracovních míst bude současně podmíněna omezením podpory na 25 % hodnoty vypočtené podle mapy regionální podpory),

4. úprava ve vymezení jedné investiční akce, která je relevantní pro stanovení výše regionální investiční podpory, a to v souladu s novými evropskými předpisy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/