28/14 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013; T: 7.4.2014

Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy v období za rok 2013 obsahuje shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu elektronických tržišť veřejné správy a identifikační údaje jejich provozovatelů, údaje o finančních prostředcích, které byly vynaloženy na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím elektronických tržišť, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele. Součástí zprávy je informace o usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981, kterým se rozšířila povinnost využívání elektronických tržišť pro podřízené orgány a organizace ústředních orgánů státní správy pro nákup komodit ze Seznamu komodit a byly zapracovány legislativní změny v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a návrhy opatření.

Součástí zprávy je dále vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli elektronických tržišť a informace o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, která prověřovala hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými na projekt „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ a efektivnost nákupu vybraných komodit prostřednictvím e-tržiště.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/