28/13 Novela zákona o přestupcích; T: 14.3.2013

Cílem návrhu zákona je zavedení centrální evidence přestupků, kde by však v této fázi byly evidovány pouze vybrané přestupky, u kterých je pociťováno, že nedostatek informací o deliktní minulosti pachatele vede k ukládání neadekvátních sankcí, resp. u kterých je na místě uvažovat pro případy jejich opakovaného páchání v kratším časovém úseku o zpřísněném přístupu k postihu (viz níže uvedené varianty rozsahu evidence přestupků).

 

Po vyhodnocení efektivity navrhovaného systému (cca po 3 letech jeho fungování) lze v budoucnu uvažovat i o rozšíření evidence přestupků buď o další přestupky (například na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky na úseku školství a výchovy mládeže), kdy se spácháním těchto přestupků zvláštní právní předpisy spojují právní důsledky [viz například právní úprava státní sociální podpory (§ 54a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) a pomoci v hmotné nouzi (§ 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů), nebo § 23 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), který se spáchání přestupku na úseku ochrany proti alkoholismu spojuje ztrátu spolehlivosti], nebo popřípadě o všechny přestupky, event. i jiné správní delikty (takto univerzálně pojatá centrální evidence všech přestupků by přispěla k efektivnějšímu projednávání přestupků a kontrole dodržování zákazu činnosti).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/