28/22 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupcí na roky 2021 a 2022;T:18 3.2022

Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1273, přičemž členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo plnit opatření uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2022 zaslat ministru spravedlnosti zprávu o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených v Akčním plánu spadajících do jejich gesce (prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo doporučeno postupovat stejně). Na základě takto získaných zpráv byl vytvořen materiál Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2021 a 2022, který má být do 31. března 2022 předložen vládě k projednání. Vlastní hodnocení splnění úkolů a opatření realizují primárně jejich gestoři, přičemž se hodnotí splnění úkolů na úrovni gestora (zpracovatele), v případě některých nelegislativních a legislativních materiálů rovněž z pohledu vlády a u návrhů zákonů též z pohledu Parlamentu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/