277/12 Zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za roky 2009–2012; T: 11.12.2012

Stav jednotlivých implementačních opatření je zachycen k datu 31. října 2012. U opatření s harmonogramem řešitelnosti či kontroly do konce roku 2012 se snaží postihnout také kroky, které budou do konce tohoto roku učiněny.

Řada opatření je podporována z prostředků Evropského sociálního fondu. Na MŠMT jsou realizovány Individuální projekty národní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jednotlivé resorty přispívají k naplňování opatření realizací projektů v rámci operačních programů spadajících do kompetence jednotlivých ministerstev. Projekty financované z prostředků Evropského sociálního fondu jsou podrobně rozepsány (včetně časového harmonogramu jednotlivých projektů) v již zmiňované kapitola III./3, a to v rozlišení na Individuální projekty národní MŠMT, Individuální projekty ostatní MŠMT, projekty realizované MPSV a globální granty krajů ČR.

Do podnikatelského prostředí, pokud by se Implementační plán Strategie celoživotního učení naplňoval i v dalším kontrolním období, by měly přinést větší soulad mezi podnikatelským prostředím a vzdělávacím sektorem, zvýšení zájmu o další vzdělávání a ve svém důsledku pozitivní vliv na zaměstnatelnost občanů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/