272/12 Návrh vyhlášky o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 4.12.2012

Úprava vyplývá z novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která transponovala směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nová vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie ruší původní vyhlášku č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, která je v souvislosti s implementací výše uvedené směrnice nedostačující.

Do kontroly je nově zahrnuto posouzení dimenzování kotle, které však není nutné opakovat v případě, že v daném mezidobí mezi kontrolami nebyly provedeny žádné změny na technologii. Směrnice umožňuje také snížit četnost provádění kontrol kotle a tepelného rozvodu, je-li instalován elektronický monitorovací a řídicí systém.

Po každé kontrole provedené nezávislým odborníkem se bude vydávat povinně nově také zpráva o kontrole kotle a rozvodu tepelné energie (viz příloha č. 3 a 4 k vyhlášce). Zpráva bude obsahovat kromě výsledků kontroly také doporučení týkající se nákladově efektivního zlepšení provozování kolte a tepelného rozvodu, u které byla provedena kontrola. Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti kotle, u něhož byla provedena kontrola, s energetickou náročností nejlepšího dostupného proveditelného kotle a kotle podobného typu, jehož všechny prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, jež vyžadují platné právní předpisy. Zprávu o kontrole je energetický specialista povinen předat vlastníkovi nebo nájemci budovy.

Cílem je transpozice předpisů EU a současně zajištění plnění cílů Státní energetické koncepce v oblasti energetických úspor.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/