27/15 Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu; T: 20.3.2015

Hlavní principy navrhované právní úpravy jsou následující:

· Státní pozemkový úřad bude ze státních pozemků v jeho příslušnosti hospodaření vytvářet rezervu určenou pro uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou, kterou bude spravovat, doplňovat a podle budoucí potřeby v rámci správního řízení měnit; současně bude zachována výměra státních pozemků nezbytná pro pozemkové úpravy nutné v návaznosti na změny v právních vztazích k pozemkům po restituci a privatizaci,

· Státní pozemkový úřad bude mít možnost, resp. povinnost rezervu doplňovat k udržení potřebné výměry nákupem, směnou a využíváním předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu,

· realizace speciálního předkupního práva vázaného výhradně k prodeji státních pozemků od roku 1999 bude zprůchodněna zpřísněním podmínek pro postup vlastníků směřující k urychlení převodu vybraných pozemků zpět do vlastnictví státu,

· z důvodu nemožnosti nabídnout oprávněným osobám, z nichž cca 50 % má dosud právo na převod náhradního pozemku v ceně do 1 000 Kč, náhradní pozemek odpovídající ceny a dále z důvodu stále se zmenšujícího rozsahu nabídek vhodných pozemků při stejné nákladnosti veřejných nabídek budou všechny zbývající náhrady poskytnuty výhradně v penězích,

· v obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku budou po složení kauce prodávány zbývající nepotřebné budovy, stavby nebo jejich soubory, které jsou nemovitou věcí, takže proces bude zkrácen a dojde k finančním a administrativním úsporám,

· s výjimkou pozemků pro stavby pro bydlení budou obcím bezúplatně převáděny pozemky v zastavěné nebo zastavitelné části obce (pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejnou zeleň); podmínky převodu silničních pozemků na obce a kraje se měnit nebudou,

· pozemky určené ve prospěch obce pravomocným rozhodnutím o umístění jiné stavby než veřejně prospěšné, tj. stavby pro bydlení, budou obcím převáděny za úplatu,

· podmínky převodu pozemků na zemědělské podnikatele zůstanou zachovány.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/