270/12 Novela zákona o platebním styku a omezení plateb v hotovosti; T: 21.12.2012

Návrh zákona adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (dále také jen „nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa“). Ačkoli je nařízení ze své podstaty přímo použitelné, klade na Českou republiku povinnost přizpůsobit právní řád v oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení a jasně stanovit pravomoci dohledového orgánu, který má dohlížet nad dodržováním povinností stanovených nařízením.

Dále se novelizuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011, omezující aplikaci zákona jen na případy, kdy se uhrazuje závazek. Takové omezení nemá rozumné odůvodnění, a proto se text zákona mění tak, aby vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/