270/10 Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích; T: 10.11.2010

Předložený návrh zákona se soustředí na zajištění plné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění). Transpoziční lhůta této směrnice uplyne 19. ledna 2011 a povinnost používat materii směrnice ve svém vnitrostátním právu je pro členské státy stanovena
od 19. ledna 2013. Důvodem předložení návrhu zákona je tedy naplnění povinnosti České republiky provést řádnou transpozici směrnice ES do svého práva a naplnit tak požadavky plynoucí z členství v Evropské unii.

Význam řidičského průkazu pro volný pohyb osob je dán jednak skutečností, že v rámci Evropské unie vlastní řidičský průkaz ca. 60 % občanů EU, jednak tím, že možnost řídit motorové vozidlo je základním předpokladem pro výkon práva volného pohybu i pro usazení v jiném členském státě, z hlediska pracovních i volnočasových aktivit. Z tohoto hlediska je velmi podstatné vzájemné uznávání vydaných řidičských průkazů a harmonizace adminitrativních pravidel souvisejících s vydáváním a platností řidičského průkazu. Význam a rozšíření řidičského průkazu s sebou přináší i nezbytnost ochrany před jeho zneužitím. Jde jednak o postupné snižování nepřehledného počtu typů řidičských průkazů v oběhu (více než 100 typů), jednak o důsledné promítnutí zásady, že jedna fyzická osoba může mít jen jeden řidičský průkaz a o ochranu před paděláním.

Snahou předkladatele bylo zároveň navrhnout řádnou transpozici tak, aby přinášela co nejnižší náklady veřejné správě (zejm. příslušným obecním úřadům) i podnikatelům v této oblasti (zejm. provozovatelům autoškol). Záměrem předkladatele bylo rovněž nerozvolňovat vnitrostátní právní úpravu tam, kde je přísnější než úprava směrnice 2006/126/ES a kde směrnice umožňuje být přísnější.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-