270/08 Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě; T: 5.1.2009

Navrhovaná vyhláška provádí ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Toto zmocňovací ustanovení se do zákona doplňuje novelou, která je nyní projednávána v Senátu Parlamentu ČR. Vyhláška s ohledem na rámec vymezený zákonem stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě a způsob vedení evidence o použití sedimentů, požadavky na vlastnosti sedimentu, postupy při rozboru sedimentu a půdy, včetně metod odběru vzorků. Dále vyhláška stanoví maximální přípustné hodnoty rizikových prvků a látek, které mohou být v půdě a sedimentech obsaženy.

Hlavním problémem současného stavu je to, že je velmi komplikované používat sedimenty na zemědělské půdě. Neexistence obecného předpisu vedla k tomu, že nakládání se sedimenty se posuzovalo individuálně, bez předem daných pravidel. To byla velmi nevýhodná situace jak pro orgány státní správy, tak pro subjekty, které se sedimenty potřebují nakládat.

Cílem navrhované právní úpravy je tedy zejména snaha upravit právní režim nakládání se sedimenty obdobně, jako je již v národní právní úpravě upraveno nakládání s hnojivy, pomocnými látkami a upravenými kaly. Oblast nakládání se sedimenty dosud v našem právním řádu upravena nebyla a není důvod, aby nakládání se sedimenty nebylo upraveno vůbec. Přijetím navrhované vyhlášky dojde ke sjednocení režimů nakládání s jednotlivými vstupy do půdy. Je nutné zdůraznit, že navrhovaná právní úprava nezavádí u sedimentů přísnější režim, než u ostatních vstupů do půdy.

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady.

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/